SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI PODJETJA BIOSTILE, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. ZA PRAVNE OSEBE in SAMOSTOJNE PODJETNIKE

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1.1 Ti Splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju SPP) urejajo obligacijske odnose med družbo Biostile, trgovina in storitve, d.o.o., Komen 129A, 6223 Komen (v nadaljevanju prodajalec) in med pravnimi osebami ali samostojnimi podjetniki, ki v pravnem poslu nastopajo kot kupci blaga in/ali storitev prodajalca.

1.2 SPP se nanašajo na vsa razmerja med prodajalcem in kupcem, razen če sta se prodajalec in kupec za posamezni primer dogovorila drugače. V dvomu glede posebnega dogovora se za poseben dogovor štejejo samo dogovori v pisni obliki, pri čemer se kot pisna oblika prizna tudi elektronska komunikacija.

1.3 Pogoj za uporabo teh SPP je, da se je prodajalec v prodajni pogodbi, ponudbi ali drugih dokumentih (v nadaljevanju: pravni posel), s katerimi je bil posel sklenjen, nanje skliceval, s tem pa je bila kupcu dana možnost, da se z njimi seznani.

1.4 Prodajalec si pridržuje pravico, da v posameznem pravnem poslu določi posebne pogoje, ki v primeru takšnega pravnega posla veljajo pred SPP. Navedeno velja tudi v primeru neskladja med določili posameznega pravnega posla in SPP.

1.5 Prodajalec ne priznava nobenih pogojev kupca, ki nasprotujejo tem SPP ali od njih odstopajo, razen če jih prodajalec izrecno pisno potrdi, pri čemer se kot pisna oblika prizna tudi elektronska komunikacija.

2. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA

2.1 Pravni posel med prodajalcem in kupcem velja za sklenjenega, kadar sta se pogodbeni stranki sporazumeli o bistvenih sestavinah posla, oziroma ko prodajalec prejme od kupca pisno izjavo, da njegovo ponudbo sprejema. Naročilo kupca mora biti dano v pisni obliki in poslano na naslov prodajalca po pošti, na njegov elektronski naslov ali preko njegove spletne aplikacije oziroma po ustaljeni poslovni praksi.

3. PREDMET POGODBE

3.1 Prodajalec bo blago oziroma storitev dobavil oziroma opravil v skladu s sklenjenim pravnim poslom.

4. ROK, KRAJ IN NAČIN DOBAVE

4.1 Prodajalec bo kupcu dobavil dogovorjene količine in vrste blaga oz. opravil storitev v dogovorjenem roku in v skladu z dogovorjeno pariteto. V primeru nenadnega izrednega povečanja naročil si prodajalec pridržuje pravico do spremembe dobavnega roka.

4.2 Dogovorjeni dobavni rok se ne šteje za bistveno sestavino pogodbe v smislu 104. člena OZ, razen če sta se stranki o tem dogovorili s posebno klavzulo (npr.: »ne pozneje kot« ipd.). Pogodbena kazen zaradi zamude dobavnega roka se prizna samo, če je posebej pisno dogovorjena.

4.3 Prodajalec prodaja artikle EXW skladišče prodajalca (INCOTERMS 2020). Prodajalec lahko na stroške in nevarnost kupca sklene prevozno pogodbo, če kupec tako zahteva oziroma je tak poslovni običaj med pogodbenima strankama.

V kolikor pride do primera, da prodajalec na stroške in nevarnost kupca sklene prevozno pogodbo, prodajalec ne odgovarja za ravnanje oziroma delo prevoznika. Kupec se izrecno strinja, da v teh primerih pooblašča prevoznika, da v njegovem imenu in za njegov račun podpiše izdajnico oz. dobavnico za blago, ki je naloženo v ali na prevozno sredstvo.

4.4 Količina se določa s štetjem, tehtanjem ali merjenjem, v skladu z veljavno zakonodajo.

4.5 Količinski prevzem blaga se opravi na podlagi meritev (štetja) in dokumentov prodajalca. Odstopanja v količini so mogoča znotraj priznanega kala, ki znaša ± 10 % celotne količine. Odstopanje znotraj priznanega kala se šteje za normalno odstopanje in ne more biti predmet reklamacije.

4.6 Prevzem opravljenih storitev se opravijo s podpisom primopredajnega zapisnika oz. dobavnice.

4.7. v primeru, da kupec ne prevzame pripravljenega blaga v dogovorjenem roku, si prodajalec pridržuje pravico zaračunati skladiščenje (v višini 30 € dnevno za vsak dan neprevzema na paletno mesto) ter morebitne druge stroške, ki bi mu zaradi neprevzema blaga nastali. 

5. CENA, FAKTURIRANJE IN PLAČILO

5.1 Prodajalec si pridržuje pravico, da cene in pogoje, navedene v ceniku, spremeni, če nastopijo po sklenitvi pravnega posla nove okoliščine, ki vplivajo na ceno in pogoje.

5.2 Če je bil pravni posel sklenjen s sprejemom posamične prodajalčeve ponudbe, velja cena navedena v ponudbi, razen če je bilo pisno dogovorjeno drugače.

5.3 Če ni izrecno drugače dogovorjeno, prodajalec fakturira kupcu vsako posamično dobavo. Za vsako naročilo se praviloma izdela nova ponudba.

5.4 Kupec je dolžan plačati kupnino po posameznem računu/predračunu skladno z dogovorjenimi plačilnimi pogoji in roki, na transakcijski račun prodajalca, ki je naveden na računu/predračunu.

5.5 Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ima prodajalec pravico takoj in enostransko odkloniti prodajo blaga oz. izvedbo storitve, če kupec dolguje oziroma nima poravnanih svojih zapadlih obveznosti do prodajalca. Pogodbeni stranki sta nadalje sporazumni, da ima prodajalec pravico enostransko odkloniti dobavo blaga oz. izvedbo storitve na odloženo plačilo, če nastopijo okoliščine, ki močno omajajo zaupanje prodajalca v plačilno sposobnost kupca (npr. občutno poslabšanje finančnega položaja kupca, nelikvidnost kupca, blokada kateregakoli kupčevega transakcijskega računa, uvedba insolvenčnega postopka nad kupcem), če se po oceni prodajalca poslabša boniteta kupca ali če kupec na zahtevo prodajalca ne predloži ustreznega zavarovanja.

5.6 V primeru nastopa katerekoli od okoliščin, opisanih v točki 5.5, se lahko pogodbeni stranki dogovorita o nadaljnjem medsebojnem poslovanju za način plačila pred dobavo (plačilo po predračunu).

5.7 Po predhodnem dogovoru med pogodbenima strankama so za prodajalca sprejemljivi načini plačila tudi poboti in cesije. Pogodbenika izrecno izjavljata in soglašata, da lahko prodajalec pobota katerokoli obveznost do kupca s svojimi terjatvami do kupca, ki izvirajo iz njunega medsebojnega poslovanja. O izvedenem pobotu se prodajalec zavezuje pisno obvestiti kupca s predložitvijo ustrezne specifikacije terjatev, ki so s pobotom prenehale.

5.8 Rok plačila začne teči z dnem prejema blaga/opravljene storitve oz. z dnem prejema računa. Za dan plačila se šteje datum prispetja plačila na transakcijski račun prodajalca.

5.9 Pri plačilu na transakcijski račun je potrebno sklicevanje, ki je zapisano na računih/predračunih.

5.10 Če kupec ugovarja kateri izmed postavk računa, je dolžan plačati nesporni del računa v predvidenem roku.

5.11 V primeru plačilne zamude je kupec dolžan plačati zakonske zamudne obresti, od dneva zamude dalje do plačila.

5.12 Zamudne obresti lahko zaračuna prodajalec z bremepisom, ki zapade v plačilo v 8 dneh od datuma bremepisa.

5.13 Stroške opomina prodajalec zaračuna na Opominu za plačilo, ki zapade v plačilo 7. dan od izdaje opomina. Strošek opomina se obračuna po veljavnem ceniku.

5.14 Če bo kupec v zamudi s plačilom dveh zaporedno izstavljenih obračunov obresti, lahko prodajalec naslednja prejeta plačila obračunava v skladu z 288. členom OZ. To pomeni, da bo najprej obračunal stroške, nato obresti in končno glavnico in obvestil kupca s specifikacijo prejetega plačila. Pogodbeni stranki se tudi izrecno dogovorita, da se obveznosti z naslova glavnice poravnajo po vrstnem redu, kot je katera zapadla v izpolnitev, razen če je drugače pisno dogovorjeno.

5.15 Blago ostane v lasti prodajalca tudi potem, ko je izročeno kupcu, dokler kupec ne plača kupnine za blago v celoti.

5.16 Če kupec v tem času proda blago katerikoli tretji osebi, odstopa prodajalcu vse terjatve, ki jih pridobi do teh tretjih oseb z naslova te prodaje. O nastanku teh terjatev bo kupec nemudoma obvestil prodajalca. Iz odstopljenih terjatev lahko prodajalec poplača svoj zahtevek za plačilo kupnine skupaj z obrestmi in stroški. Kar izterja več, je dolžan naslednjega dne izročiti kupcu. Če kupec plača kupnino v celoti ali če po popolnem plačilu iz dela odstopljenih terjatev prodajalcu ostanejo še druge odstopljene terjatve, jih mora prodajalec nemudoma povratno odstopiti kupcu.

6. REKLAMACIJE

6.1 O očitnih napakah glede količine in kakovosti blaga oz. storitev mora kupec nemudoma obvestiti prodajalca.

6.2 Skrite napake mora kupec grajati nemudoma, ko je napako opazil. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po preteku 6 mesecev od prevzema blaga oz. storitev. Prodajalec ne odgovarja za napake, če kupec blaga ni hranil v skladu z navodili in običajno prakso glede skladiščenja in so napake nastale zaradi neprimerne hrambe.  Prodajalec upošteva reklamacije kupca le, če so podane pisno, pravočasno in so utemeljene v smislu določb OZ. Reklamacije se dostavljajo pisno na prodajno mesto ali po elektronski pošti na bo b2b@www.biostile.si.

6.3 Prodajalec se je dolžan odzvati na reklamacijo in začeti postopek reševanja reklamacije, kakor hitro je mogoče, najpozneje pa v roku 8 dni od dne prejema obvestila o reklamaciji. Reklamacija mora biti rešena v razumnem roku, to je takšnem, ki je objektivno potreben, da se opravijo postopki, potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in rešitev reklamacije.

6.4 Če sta pogodbeni stranki glede ugotovitve stanja reklamiranih lastnosti različnega mnenja, mora pregled blaga oz. storitev neodvisni akreditirani laboratorij oz. neodvisni izvedenec ustrezne stroke. Če se ob tem izkaže, da je reklamacija utemeljena, stroške ekspertize poravna prodajalec. Če se izkaže, da reklamacija ni bila utemeljena, je stroške ekspertize dolžan plačati kupec.

6.5 Kupec in prodajalec se dogovorita o izbiri laboratorija oz. izvedenca ustrezne stroke. Če dogovora o tem vprašanju ni bilo mogoče doseči, izbiro opravi prodajalec, ki tudi naroči pregled blaga oz. storitve.

6.6 Kupec mora nuditi laboratoriju oz. izvedencu ustrezne stroke vso potrebno pomoč in informacijo, tako da lahko ta opravi svoje delo v skladu z načeli dobrega strokovnjaka. Prodajalec lahko zahteva od kupca, da za zavarovanje stroškov ekspertize položi depozit. Osnova za višino depozita je predračun stroškov, ki ga izstavi prevzemnik pregleda blaga. Če kupec zahtevanega depozita ne položi, se šteje, da je odstopil od reklamacijskega zahtevka.

6.7 Če kupec odreče sodelovanje pri izpolnjevanju obveznosti iz predhodnega odstavka, ga prodajalec pismeno pozove k njegovi izpolnitvi in mu za izpolnitev določi primeren rok. Če kupec tudi nadalje ne sodeluje in s tem onemogoča oziroma ovira izdelavo ekspertize, se šteje, da je kupec od reklamacijskega zahtevka odstopil in se reklamacijski postopek konča. V takšnem primeru je kupec dolžan povrniti prodajalcu tudi neposredne stroške, ki jih je ta imel z organizacijo ekspertnega pregleda.

 

6.8 V primeru utemeljene reklamacije lahko kupec:

 • zahteva od prodajalca, da napako odpravi ali mu izroči drugo stvar brez napake,
 • zahteva znižanje kupnine,
 • odstopi od pravnega posla.

6.9 Kupec ne sme vrniti prodajalcu reklamiranega blaga brez njegovega predhodnega pisnega soglasja. Brez izrecnega soglasja prodajalca kupec blaga, za katerega teče postopek reklamacije, prav tako ne sme uporabiti, sicer mu za porabljeno količino blaga pravica do reklamacije ugasne.

6.10 Prodajalec odgovarja samo za navadno škodo, ki je nastala kupcu zaradi napake dobavljenega blaga. Za izgubljen dobiček, zastoj v proizvodnji ipd. prodajalec ne odgovarja.

6.11 Vrednost kupčevega zahtevka iz naslova reklamiranega blaga ne more biti večja od vrednosti dobavljenega blaga.

7. VIŠJA SILA

7.1 Prodajalec ni dolžan opraviti storitev oz. dobaviti kupcu pogodbenih količin in vrst blaga niti izpolniti dobavnega roka v primeru višje sile. Prodajalec je tudi prost odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi višje sile (153. člen OZ). Za višjo silo veljajo okoliščine, do katerih je prišlo zaradi vzroka, ki je bil izven narave stvari in njegovega učinka ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti ali se mu izogniti (nepredvidljivo in neobvladljivo zunanje dogajanje). Razen običajnih vzrokov, ki jih upošteva sodna praksa, se kot primer višje sile smatrajo tudi ukrepi državnih organov, ki povzročili motnje v dobavi oziroma bi onemogočili nabavo ali dobavo blaga.

7.2 O nezmožnosti izpolnitve pravnega posla zaradi nastopa višje sile mora prodajalec obvestiti kupca pisno.

7.3 V času trajanja višje sile pogodbene obveznosti strank mirujejo, razen obveznost plačila za že dobavljeno blago oz. že opravljeno storitev.

7.4 Če višja sila traja več kot 1 mesec, se stranki dogovorita o nadaljnji usodi pravnega posla. Če se stranki ne bosta mogli sporazumeti, ima vsaka izmed strank pravico do enostranske prekinitve pravnega posla s pisnim obvestilom drugi stranki (329. člen OZ).

8. POSLOVNA SKRIVNOST

8.1 Celoten pravni posel, vključno z vso dokumentacijo, ki se nanj nanaša, se šteje za poslovno skrivnost, pogodbeni stranki pa bosta podatke o medsebojnem poslovanju na podlagi pravnega posla ustrezno zaščitili in onemogočili dostop do le-teh s strani tretje osebe. Odgovorne osebe pogodbenih strank so za izdajo podatkov, ki so opredeljeni kot poslovna tajnost, kazensko odgovorne.

8.2 Stranki soglašata, da bosta zagotavljali poslovno skrivnost in bosta to uporabili le za namene opravljanja predmeta pravnega posla. Nadalje stranki soglašata, da ne bosta razkrili poslovne skrivnosti nikomur, razen:

 • matični družbi, odvisnim, pridruženim ali drugače skupaj obvladovanim družbam ter tistim svojim zaposlenim ali sodelavcem v teh družbah, ki so zadolženi za pregled teh informacij in ki informacije potrebujejo za svoje delo.

8.3 Obveznost varovanja poslovnih skrivnosti ne velja v primerih, ko:

 • je pogodbena stranka seznanjena s poslovno skrivnostjo še preden jo je prejela s strani druge pogodbene stranke;
 • poslovna skrivnost postane javna iz drugega razloga, kot pa zaradi kršitve pravnega posla;
 • je poslovno skrivnost pogodbena stranka neodvisno razvila brez kršitve določb medsebojnega pravnega posla;
 • je poslovna skrivnost s strani pogodbene stranke posredovana na zahtevo pristojnega sodišča ali drugega državnega organa;
 • pogodbena stran na podlagi pismenega pooblastila druge pogodbene strani posreduje poslovno skrivnost tretji osebi;
 • je poslovna skrivnost prejeta s strani tretje osebe brez podobnih omejitev in brez kršenja medsebojnega pravnega posla.

8.4 Kupec dovoljuje in pooblašča prodajalca, da izbrane podatke iz saldakontov posreduje bazam podatkov, ki se vodijo centralizirano pri družbah, ki izdelujejo bonitetne informacije.

9. ELEKTRONSKO POSLOVANJE

9.1 Elektronska izmenjava podatkov

9.1.1 Vsebina, postopki in varovanje e-poslovanja

Pogodbeni stranki se lahko dogovorita, da bosta dogovorjene poslovne listine izmenjevali v elektronski obliki.

Ko se pogodbeni stranki dogovorita, kaj je predmet elektronskega poslovanja (katere poslovne listine – npr. naročila, dobavnice, računi …), določita tehnični protokol izmenjave podatkov vključno z načinom varovanja podatkov v procesu prenosa.

9.1.2 Tehnični protokol izmenjave podatkov obsega:

 • način prenosa podatkov,
 • ščitenje podatkov ob prenosu (pgp …),
 • elektronsko podpisovanje dokumentov (npr. e-računi),
 • časovno žigosanje.

10. ODSTOP OD PRAVNEGA POSLA

10.1 V primeru kršitev obveznosti s strani prodajalca, kupec prodajalca opomni na izpolnitev obveznosti in mu določi dodaten primeren rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni. Če prodajalec v navedenem roku kršitve ne odpravi, lahko kupec odstopi od pravnega posla brez odpovednega roka.

10.2 Pogodbeni stranki sta sporazumni, da ima prodajalec pravico odstopiti od pravnega posla brez odpovednega roka:

 • če kupec dolguje oziroma nima poravnanih svojih zapadlih obveznosti do prodajalca,
 • v primeru kupčeve zamude s plačilom v roku dogovorjenim s posameznim pravnim poslom,
 • če je nad kupcem uveden stečajni ali likvidacijski postopek, oziroma postopek prisilne poravnave,
 • če postane kupec po oceni prodajalca insolventen, čeprav insolventnost ni bila ugotovljena s sodno odločbo, ali če obstojijo drugi razlogi, iz katerih lahko prodajalec utemeljeno sklepa, da kupec ne bo mogel izpolniti svojih obveznosti,
 • če kupec preneha s poslovanjem,
 • če je bil proti kupcu izdan sodni nalog za plačilo dolgov ter so njegovi računi zaradi tega blokirani več kot 3 dni,
 • če po oceni prodajalca pride do takšnega negativnega razvoja v ekonomskem, pravnem ali kadrovskem položaju kupca ali nastopijo druge takšne okoliščine, zaradi katerih bi prodajalec prišel ali bi utegnil priti v bistveno neugodnejši položaj, ali ki bi močno omajale zaupanje prodajalca v kupca in/ali njegovo sposobnost izpolniti obveznosti, oziroma ki bi utegnile kakorkoli ogroziti, otežiti ali onemogočiti izpolnjevanje kupčevih obveznosti.

10.3 Če je pravni posel sklenjen za nedoločen čas, ga lahko vsaka od pogodbenih strank odpove z enomesečnim odpovednim rokom, pri čemer se posla ne sme odpovedati med izvajanjem operacije, če bi to lahko povzročilo stranki poslovno škodo, razen če se druga stranka s takšnim zaključkom strinja.

10.4 Izjavo o odpovedi oz. odstopu je potrebno podati s priporočeno poštno pošiljko, ki se šteje za vročeno naslednji delovni dan od datuma oddaje pošiljke na pošto.

10.5 Izjava o odpovedi oz. odstopu od pravnega posla začne veljati z dnem vročitve, izvedene na način, opisan v točki 10.4 in velja za vnaprej. 

11. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

11.1 Če pri pripravi in/ali sklepanju predmetne pogodbe kdo v imenu ali na račun ene pogodbene stranke predstavniku ali posredniku druge pogodbene stranke ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

 • pridobitev posla ali
 • sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 • opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 • drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku pogodbene stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je pogodba nična.

11.2 Pogodbeni stranki se zavezujeta poslovati skladno z veljavnimi predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. 

12. VELJAVNOST SPP

12.1 Morebitna neveljavnost posamezne določbe SPP ali pravnih poslov ne vpliva na veljavnost preostalih določb teh SPP in/ali pravnih poslov, sprejetih na njihovi podlagi.

12.2 SPP veljajo za nedoločen čas oziroma do uveljavitve novih oziroma spremenjenih SPP.

12.3 O nameravani spremembi SPP oziroma uveljavitvi novih SPP bo prodajalec obvestil kupca z objavo ob izdaji ponudbe, spremembe pa bo objavil tudi na svoji spletni strani www.biostile.si pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oziroma novih SPP.

12.4 Ob napovedani oz. objavljeni uveljavitvi novih ali spremenjenih SPP lahko kupec odpove veljavni pravni posel tako, da poda pisno izjavo o odpovedi pred predvideno uveljavitvijo novih oziroma spremenjenih SPP, z odpovednim rokom mesec dni.

13. KONČNE DOLOČBE

13.1 Prodajalca in kupca vežejo samo tiste obveznosti, ki so navedene v teh SPP oziroma so med njima pisno dogovorjene, in tiste določbe OZ, drugih zakonov in predpisov, ki so obligatorne narave.

13.2 Vsaka pogodbena stranka je dolžna spremembo podatkov glede sedeža družbe ali morebitnih drugih podatkov, v pisni obliki nemudoma sporočiti drugi pogodbeni stranki.

13.3 Pogodbeni stranki ugotavljata, da imata zaradi skupnih interesov obveznost ravnanja z odpadno embalažo skladno z zahtevami 26. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno urejeno tako, da sta to obveznost pogodbeno prenesli na družbe pooblaščenke za ravnanje z odpadno embalažo.

13.4 Kupec ima pravico prenesti ta pravni posel in/ali katerokoli pravico in obveznost iz pravnega posla na tretjega ob pogoju, da pridobi predhodno pisno soglasje prodajalca.

13.5 Za razlago in presojo vseh določb teh SPP, kakor tudi za urejanje razmerij iz vseh pravnih poslov, ki iz njih izhajajo, se uporablja pravo Republike Slovenije.

13.6 Pogodbeni stranki bosta sporazumno reševali spore iz medsebojnega pravnega posla, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Kopru.

13.7 SPP so javno objavljeni na spletni strani prodajalca https://www.biostile.si/b2b/splosni-pogoji-poslovanja-za-pravne-osebe/ ter se lahko spreminjajo.

13.8. Z naročilom oz. nakupom pri prodajalcu kupec izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji in sprejema vsa določila teh splošnih prodajnih pogojev.

13.9. Besedilo veljavnih splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja s prodajalcem, šteje se, da je stranka, ki vstopa v poslovno razmerje s splošnimi pogoji seznanjena, in na njih pristaja.

13.10. SPP so objavljeni na spletni strani https://www.biostile.si/b2b/splosni-pogoji-poslovanja-za-pravne-osebe/ in veljajo od 15.6.2022 dalje.